English فارسی

جستجو:
  

زمان مناسب تعویض تیغه های کلتیواتورهمانگونه که می داند، سرویس و نگهداری تیلر، به اندازه استفاده صحیح از تیلر دارای اهمیت می باشد. یکی از این عملیات، توجه به وضعیت تیغه ها و تعویض آنها در صورت نیاز می باشد. بنا به سرعتی که در آن کار می کنید، هر کدام از تیغه های کلتیواتور تقریبا 250 الی 290 بار در دقیقه از میان خاک عبور می کنند! با توجه به سایشی که در اثر اصطکاک تیغه با خاک، شن و سنگ به وجود می آید، کوچک تر شدن اندازه تیغه در طول زمان، دور از انتظار نیست.

تیغه های ساییده شده از دو جهت کارآیی تیلر را تحت تأثیر قرار می دهند:

1-      تیلر در عمق مناسب و صحیحی عملیات شخم را انجام نمی دهد.

2-      بقایای گیاهی و علوفه هرز در اثر ضربه تیغه های رتیواتور خرد نمی شوند.

چالش اصلی در این مورد، تخمین زمان مناسب برای تعویض تیغه ها می باشد که بخشی از پاسخ این سوال، به نوع و میزان استفاده شما از رتیواتور مورد نظر بستگی دارد. اگر تنها کار شما شخم سطحی بین ردیف های باغات می باشد، تیغه ها می توانند سایش بیشتری را نسبت به زمانی که برای آماده سازی بستر بذر از آن ها استفاده می شود، تحمل کنند.

برای بررسی وضعیت تیغه های رتیواتور، موتور را خاموش کنید، و تمامی لبه های تیغه ها را امتحان کنید. وقتی ضخامت لبه ضخیم آن حدود 4/1 لی 8/3 اینچ بود، به یک سری تیغه جدید نیاز دارید. اگر لبه تیغه ها به قدری فرسوده شده باشد که از حالت تیز به گرد تبدیل شده باشد، شما در واقع از یک هواده به جای تیلر استفاده می کنید.

در اکثر مواقع، تیغه ها باید به صورت سری عوض شوند. تیغه ها معمولاً به صورت یکسان فرسوده می شوند و تنها استثنا در مورد تیغه وسطی در ماشین آلاتی که در زمین های سنگلاخی استفاده می شوند وجود دارند. 


فیلم