English فارسی

جستجو:
  

مطالبات گندمکاران، از وعده تا وصولتابستان، فصل برداشت محصول گندمکاران، هرچند شیرین اما گاهی همراه با اضطراب ها و دلواپسی های مضاعف همراه می شود. نگرانی های فصل برداشت، که به آب و هوا و شرایط محصول و سلامت دستگاه برداشت و.... مربوط می شود از یک طرف، و نگرانی کشاورزان بابت وصول به موقع مطالبات آنها در زمان فروش محصول خود از سوی دیگر، شیرینی فصل برداشت را تحت تأثیر خود قرار می دهد. کشاورزی که یکسال تمام برنامه های مالی خود را برای تابستان، زمان برداشت محصول قرار داده است و حتی اقدام به صدور انواع چک برای این فصل نموده است، حالا با وعده های وقت و بی وقت مسئولان برای پرداخت هزینه زحمات یکساله خود مواجه می شود. عدم نقدینگی یا هرگونه تمکن مالی به موقع کشاورز، پرداخت های وی به صنعت کار را نیز با مشکل مواجه می سازد و صنعت کار نیز برای بهبود و پیش برد فعالیت خود، به بن بست می خورد. همینجا نقطه آغاز توقف تدریجی پیشرفت کشاورزی  و انفصال آن از صنعت می باشد. 

داستان به قدری اسفناک شده است که تمامی منابع رسمی از عدم پرداخت 55% از مطالبات گندمکاران کل کشور که معادل حدود 7 میلیارد تومان می شود، خبر داده اند. این در حالیست که تولید گندم، نسبت به سال گذشته در کشور 40% افزایش داشته است و به گفته حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، کشاورزان به وظیفه خود در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، پایبند بوده اند. گفته های وزیر کشاورزی حاکی از آنست که ذخیره گندم کشور نسبت به سال 92، حدود 10 برابر افزایش یافته است. 

هرچند آخرین اخبار حاکی از آماده سازی پرداخت مانده مطالبات گندمکاران توسط دولت است، اما کاش نوشدارو همچنان پس از مرگ سهراب نرسد. 


فیلم