English فارسی

جستجو:
  

استفاده از رتیواتور BCS در مزارع پنبهبا توجه به وضعیت آب و هوایی در هفته آینده و لزوم سله شکنی و وجین علف های هرز در مزارع پنبه استان های شمال شرقی و شرق کشور، ویدیو زیر که کار دستگاه رتیواتور BCS740 در یکی از مزارع استان خراسان جنوبی (شهرستان بشرویه) را نشان می دهد برای شما بارگذاری شده است تا بتوانید کشاورزی مکانیزه با بهره وری بیشتری را در زمین های خود پیاده سازی نمایید.