English فارسی

جستجو:
  

برش علوفه به وسیله دروگر BCS740یکی از وجوه تمایز دستگاه های دوچرخ BCS، چندمنظوره بودن (Multifunctional) آنهاست به طوری که نیاز مکانیزاسیون زمین های کوچک از مرحله آماده سازی زمین تا مرحله داشت و برداشت توسط یک دستگاه کوچک و پر قدرت برآورده می شود. تیلر دروگرهای سری 700 کمپانی BCS بیشتر از نظر عملیات شخم و آماده سازی زمین شناخته شده اند. این در حالیست که این دستگاه قابلیت بالایی در درو علوفه نیز دارند. در ویدیو زیر می توانید توانایی برش علوفه در دستگاه BCS740 را مشاهده نمایید.