English فارسی

جستجو:
  

نصب تیغه بر روی روتیواتور BCSهمانگونه که میدانید، قرارگیری تیغه ها (tine) بر روی محور اصلی روتیواتورها یا خاک همزن های دوار باید از آرایش خاصی برخوردار باشد. هرگونه عدم پیروی از آرایش مارپیچی پیشنهاد شده برای تیغه ها، موجب لرزش دستگاه، بیش باری موتور و خرد شدن نامتناسب خاک گردد. همچنین تعداد تیغه ها باید کاملاً مطابق با تعداد ذکر شده در دفترچه راهنما باشد. به طور معمول از آرایش 4 تایی مارپیچی بر روی تیغه های وسطی استفاده می گردد. در ویدیو زیر نحوه اتصال تیغه ها بر روی روتیواتور تیلرکلتیواتورهای دوچرخ BCS نشان داده شده است.