English فارسی

جستجو:
  

ویدیو تیلر دروگر BCS 615تیلر دروگرهای دوچرخ BCS مدل های مختلفی دارند که با توجه به ویژگی ها به خصوص تعداد دنده متمایز می شوند. یکی از مزایای تیلر دروگرهای دوچرخ BCS استفاده همزمان از چرخ و روتیواتور می باشد. در این ویدیو می توانید سرعت دستگاه BCS 615 و سهولت حرکت در هنگام حمل و نقل بر روی آسفالت را ببینید.