English فارسی

جستجو:
  

اره موتوری (بنزینی) LION 180= 3200موتور دوزمانه

31.8CC

توان: 2hp

مجهز به تیغه 40 سانتی متری

زنجیر OREGON آمریکا


نقشه فنی
قطعات سفارشی