English فارسی

جستجو:
  

اره موتوری (بنزینی) LION 5200موتور دوزمانه

حجم موتور: 50cc

با قدرت 3hp

تیغه: 50cm

زنجیر OREGON آمریکایی


نقشه فنی
قطعات سفارشی