English فارسی

جستجو:
  

نخ های دندانه دارمحصول SPEED FRANCE فرانسه

نخ های دندانه دار

از قطر 2/5 الی 3/5 میلیمتر 

مناسب برای زمینهای با تراکم بالای علوفه 

برشی تمیز بدون تغییر رنگ گیاه

کیفیت توأم یک نخ خوب و یک تیغه مضرس تصاویر
نخ های دندانه دار نخ های دندانه دار نخ های دندانه دار نخ های دندانه دار
کاتالوگ
قطعات سفارشی